Bán Nhà Vườn

Quy Định Về Tách Thửa Đất Tỉnh Đắk Nông 2022

10/10/2022

Pháp Lý

Quy Định Về Tách Thửa Đất Tỉnh Đắk Nông 2022

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

Sau quá trình sốt đất tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng, hiện nay một số cơ chế và quy định về việc tách thửa đã có sự rà soát và điểu chỉnh quan trọng từ các cơ quan ban ngành. Hôm nay “ bannhavuon “ xin chia sẽ một số điểm lưu ý trong việc tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp để tặng cho, mua bán,.. phù hợp và đáp ứng các quy định của Pháp Luật đất đai và quy định riêng của tỉnh Đắk Nông.

Diện tích tách thửa tối thiểu

Theo quyết định 22/2021/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

 Để tách thửa đất ở tại khu vực tỉnh Đắk Nông thì thửa đất phải phù hợp các điều kiện và Uỷ Ban Nhân Dân ( Gọi tắt là UBND ) Đắk Nông đã ban hành. Các điều kiện chung và các điều kiện về diện tích, kích thước ( chiều dài, chiều rộng của thửa đất)

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

khoản 1 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND, thửa đất ở tại Đắk Nông được phép tách thửa khi phải đảm bảo đồng thời diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

 

1. Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Tiếp giáp với đường giao thông hiện có và đường giao thông này có thể hiện trên Giấy chứng nhận.

b) Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông mới hình thành sau thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì đường giao thông này phải phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đường giao thông này do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

3. Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hợp với thửa đất liền kề có cùng loại đất thì các thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích, kích thước lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Điều 6 Quy định này.

4. Trường hợp hợp thửa của một phần thửa đất (hoặc thửa đất) với thửa đất liền kề có cùng loại đất đã có Giấy chứng nhận (nhưng chưa đảm bảo diện tích, kích thước quy định tại Điều 6 Quy định này) thì được thực hiện hợp thửa, kể cả trường hợp thửa đất mới sau khi hợp thửa có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Điều 6 Quy định này.

Theo quyết định về hạn mức giao đất và điều kiện tách thửa đã nêu, quý anh chị nên lưu ý những nội dung sau về bản mô tả về phần diện tích, kích thước tối thiểu sau khi tách thửa

Lưu ý đối với thửa đất là đất phi nông nghiệp không phải đất ở thì:

a) Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 này.

b) Trường hợp đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa được thực hiện theo chủ trương đầu tư hoặc phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Lưu ý đối với thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích khác:

Đất ở kết hợp với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm,…), khi tách thửa phần đất ở của thửa đất mới hình thành và phần đất ở của thửa đất còn lại phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này (Điều 6), phần diện tích đất nông nghiệp được tách theo đất ở không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này (Điều 6).

Kết luận tùy thuộc vào từng trường hợp, từng vị trí của thửa đất mà điều kiện về diện tích tối thiểu, kích thước tối thiểu được tách thửa đất cũng có sự khác biệt

 

Xem thêm:

1/ Những lưu ý khi đi mua đất tại khu vực Đắk Nông

2/ Cập nhật thị trường bất động sản Đắk Nông 2022